Reklamační řád

Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti TESAVE CZ s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, identifikační číslo:06869360, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 290439 (dále jen „prodávající“) se vztahuje na prodej zboží zákazníkům společnosti (dále jen „kupující“), realizované v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.kupmax.cz

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které bylo předmětem smlouvy, stejně jako jejich uplatňování, se řídí tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího.

1. Způsob uplatnění reklamace

1.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

1.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

1.3 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

1.4 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

1.5 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

2. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

2.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

2.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

2.3 Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

2.4 Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

2.5 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 2.3 tohoto reklamačního řádu.

2.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

2.7 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

2.8 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

2.9 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

3. Výjimky z odpovědnosti za vady

3.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

3.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

3.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

3.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

3.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

3.1.5 mechanické poškození zboží;

3.1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

3.1.7 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

3.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

3.1.9 poškození v důsledku vyšší moci;

4. Ostatní ujednání

4.1 Prodávající informuje kupujícího, že neodpovídá za ztrátu dat uložených na zařízení, které je prodávajícímu předáno k reklamaci. Prodávající dále upozorňuje kupujícího, že neodpovídá za škodu, která kupujícímu vznikne v důsledku ztráty dat uložených na zařízení. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět pravidelnou zálohu dat uložených na zboží.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 20.2.2018